Puppies   >   Litters   >   O-Litter

O-Litter

Birthdate: 17.02.2023
Mother: Bia Mara Fallon An grà Abreàn
(HD-A2, Eyes-OK)
Father: DöBee Dog's Mac Barnabas
(HD-A2, Eyes-OK)
Deg. of inbreeding: 5 Gen./ Inbreeding COI 5 Gen.: 0,44 %
  Pedigree
Single Pictures Diary Videos


Ó Nollaig Bartley ♂

Ó Nollaig Glenna ♀

Ó Nollaig Feena ♀

Ó Nollaig Clooney ♂

Ó Nollaig Áine ♀

Ó Nollaig Kyran ♂

Ó Nollaig Èanna ♀

Ó Nollaig Caoimhe ♀

Ó Nollaig Owen ♂
© Breeder: Karola Fechner